Jen yaron cam4

V ’ k^J I is Ul (*4U I k J— — 5i t}^ ^pl^l jh*j 4 Ji^l -JJ!j DA SUNAN ALLAH, MAI RAHAMA, MAJI JIN KAL GABATARWA Shaikh Salih d'an Abdul-Aziz dan Muhammad ALAshdkh Min is l an Harkukin Ad din in Musulunti da VVa Riifai da Wa’azi da Shirjarwa, Dag.a Mai girma Sheikh Salih dan Abdul- Aziz ifan Muhammad Al-Ashcikb Mimstan Harkokm Addinin Musiduaci da Wa Rafai da Wa’azi da Shiryawa Bali ban Mai Kula da Ma’aikatar buga Al- £of ani.Akwai wanda ya karanta da niyyar alheri, kuma akwai wanda ya karanta da myyar suka.

hod a ay a day a os»; Kuma bisa bidima ga yan uwan mu masujin harshen Huns a; yana dadaefawa Maaskatar Sarki Fahd La buga Alkur'am Mai Alfarma la Madinatu) Munawwara. wanna n fassitra ta Alkur’am da harsben Hausa, wadda Madam Abubakar Mahmud Gumi. ya yj, kuma malamai da suka haefa da Ustaz Abubakar Usmaa Salisu Sokoto.

da Ustaz Ahmad Bello dan Wa Jin Katsina, da Ustaz Muhammad Inuwa Dikko d'an Alhaji Adam Baku Dtkko 7a n a. Haka kuma daga fuskar Ma’aikatar buga Alkur'am, malamai da suka hada Mall am Bashir Ali Umar, da Mall am Muhammad Sami Umar, a Jam Far Islamiyya ta Madina da kuma d'an mai wannan fassara Dr, Ahmad Gumi na Jami'ar Ummul Kura ta Makkuh, duka sun yi bitar fassarar da gyare-gyare a cikin La.

Ilakika muua sane da cewa fassarar ma Vouinin AHtur’ani Mai Girma, komai isar La a cikin isantscni, ba za ta iya nun a dukkan m a' a non in duke cikin uassiti Alkur'ani ba wanda mutant suka gajiya ga zuwa da makamancinsu.

Kumar yadda make ygne da cewa ma unumn da fassara take bayarwa, basu kasance ba face matukar abin da mat fassarar ya lahimia daga Lilt at in Allah Mai Giima, kuma kamar yuda dukkan aikin dan adam yukc, ana iya samun kuskure da kasawa a eifcmsa.

In Allah Ya so za mu hi bayan wan nan da tarjamar littafan tafsirai cikin barshen Hausa. akwai: j agora ga mai karato, in da aka yi bayanin ina ake tsayawa.

Sai kuma karamtn Eamus dauke da kalmomin da ke bukatar fassara. Kamar yatfda aka yi a shir: na farko, a wannan tna an cj gaba da nuna alamar jan sauti a ajamin boko. wan nan aiki ya sand karftmva ga hannun mu Lane, kuma sun ba da t aimak o mai yawa wajen gyara ahi zuwa ga warm an matsayi.Mun fara tarjamar Lun farko da juzufi na daya na Tabaraka da A mm a, domin shi ne mail yawan mutane ke tsayawa a kai don karatun sallarsu Da sannu, kuma da yardar Allah r muka kammala tarjamar Alkur'am gaba daya, wanda aka wallafa shi cikin S979 A kowane faskon sura ana bayar da tafcai Laeeen bayanin abin da ta kurisa ku take karuntarwa.domin mai karatu ya ji saukin ganc ma’anonin ayoyin surar da danganrakarsu.Basmala a cikinta take ga Jtira’ar Asim, ruwayar Hafs, amma banda ga kira’ar Warsh. Mai mall aka ko Mai nuna mulkin ranar sakamako, ya hacfa dukan waazi. Wacfanda aka yi wa ni’ima, ya tara dukan tarihin mtitanen kirki.Kai muke bauta wa kuma Kai muke neman taimako, ya tara la uh id in Ilahiyya da ibada umaliyya ko kauliyya. Wadanda aka yi wa fnshi, ya tara dukan tarihin masu tsaurin kai.Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Ubangijm talikai, Mai cewa a cikin h Liafin Sa Mai Daraja «lla£i£a, want haskc da mai bayyanawa ya zo muku dag a Allah ».

Tags: , ,